Nazwa projektu:

”Krajowa Administracja Publiczna a Integracja Europejska”

Opis projektu:

Projekt Jean Monnet Module zatytułowany „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska” obejmuje organizację kursów i seminariów/konferencji. Celem projektu jest stworzenie i rozwój trójwymiarowej – dydaktycznej, praktycznej i badawczej – platformy dla upowszechnienia wiedzy o cechach i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni administracyjnej. Organizowane w ramach projektu konferencje, warsztaty i kursy są nastawione na wspieranie współpracy badaczy, studentów i pracowników administracji publicznej w celu pogłębionej analizy działania europejskiej i krajowej administracji publicznej w warunkach integracji.
Szczególna uwaga w ramach prowadzonych dla studentów specjalistycznych kursów dydaktycznych koncentruje się na: regulacji sektorów infrastrukturalnych, funkcjonowaniu organów ochrony konkurencji, mechanizmach nadzoru finansowego i organach ochrony danych osobowych. Coroczne seminaria pozwalają na spojrzenie na krajową administrację publiczną z europejskiej perspektywy i skupiają się na badaniach dotyczących: 1) procesów podejmowania decyzji w administracji publicznej w UE i państwach członkowskich; 2) prawa Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich, 3) zjawiska konwergencji administracyjnej i europeizacji krajowej administracji publicznej.
Realizację projektu można śledzić na stronie internetowej http://jmmnapu.up.krakow.pl/ łączącej wszystkie kwestie organizacyjne, dydaktyczne i badawcze w ramach jednego interaktywnego narzędzia.

Realizacja niniejszego  projektu odbywa się w ramach następujących aktywności:

 1. Specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na temat: organów regulacyjnych w sektorach infrastrukturalnych, Europejski system nadzoru finansowego i krajowe organy nadzoru, Europejskie organy ochrony danych, Europejskiej Sieci Konkurencji;
 2. Coroczne konferencje;
 3. Warsztaty metodyczne;
 4. Publikacja Roczników Administracji Publicznej.

O nas:

Prof. UP dr hab. Inga Kawka (koordynator projektu)
Institute of Political Science, Faculty of Humanities, Pedagogical University of Cracow chief member staff, responsible for delivering the teaching on European Competition Network

2015 – Director of the Chair of Law and Administration

2013-2015 – Lectures about the duties national public administration of in the application of EU law – Postgraduate School – Environmental Protection European Union Law And Polish Law (Jagiellonian      University, Cracow)

2007-2011: Lectures about EU telecommunications law and free movement of goods – Postgraduate School of the European Law (Jagiellonian University, Cracow)

2006 – unlit now: Degree of assistant professor at the Institute of Political Science, Pedagogical University (Cracow)

2006: Lectures about EC competition law and sector-specific regulation in the scheme of Socrates-Erasmus program (University Paris III – Sorbonne Nouvelle, Paris)

2001: Beginning of work at the Institute of Political Science, Pedagogical University, Cracow.

2000 – 2001: Lectures about EC law for officials from Malopolska and for small and medium-size enterprises in the scheme of Tempus program (Jagiellonian University, Cracow).

Books:

 1. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, (Telecommunications Regulatory Authorities in the European Union: the Legal Issues) Zakamycze, Cracow 2006, pp. 511.
 2. Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej. Sektory infrastrukturalne, (Good Governance Rules in EU Law. Infrastructure Sectors) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Cracow 2011, pp. 246.
 3. Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług (Economic service activity in Polish law in the light of the EU freedom of establishment and freedom to provide services), Wolters Kluwer, Kraków 2015, pp. 550.

Articles:

 1. Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw odwoławczych dotyczących zamówień publicznych do prawa państw członkowskich (na przykładzie Francji) (The implementation of Community Directives on public procurement remedies in the legislation of the Member States (example of France), in: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (ed.), Cracow 2000, p. 387-406.
 2. Tworzenie wspólnego rynku zamówień publicznych, (The creation of common market of public procurement) in: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, A. Mania (ed.), Cracow 2001, p. 95-116.
 3. Europejskie telekomunikacyjne narodowe organy regulacyjne – wspólnotowe projekty zmian, (European National Telecommunications Regulatory Authorities – Community proposals for changes) in: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik (ed.), Toruń 2002, p. 251-265.
 4. Review of the book: Marek Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa. wobec gospodarki, Warsaw 2005, in: Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III, p. 271-273.
 5. Podstawowe założenia wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej wynikające z pakietu regulacyjnego w sprawie łączności elektronicznej z 2002 r. (The Basic Assumptions of the Community’s Telecommunications Policy Resulting from the Electronic Communications Regulatory Package 2002) in: „Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III” 2007, p. 134-150.
 6. Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym (Good Administration Rule in European Community Law), in: Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (ed.), Toruń. 2007, p. 189-224.
 7. Idea dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej – nowe tendencje (The Idea of Good Governance in European Union Law – Emerging Trends), in: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (eds.), Cracow 2008, p. 91-104.
 8. Nowe technologie jako wyzwanie wspólnotowego prawa łączności elektronicznej (NewTechnologies as a Challenge to Community’s Electronic Communications Law), in: “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2008, vol. VI, p. 119-142.
 9. Rola administracji europejskiej w regulowaniu sektorów infrastrukturalnych (The Role of European Administration in Regulating Infrastructure Sectors), in: “Problemy Zarządzania” 2008, nr 1, p. 108- 124.
 10. Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie łączności elektronicznej (International Roaming in the Community’s Electronic Communications Law), in: Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (eds.), Cracow 2009, p. 371-393.
 11. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie nowych mediów audiowizualnych (European Union Directives in the Field New Audiovisual Media), in: Prawo, etyka czy rynek. Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (eds.), Toruń 2010, p. 69-79.
 12. Review of the book: Łukasz Kozera, Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech 1994- 2002 (teksty źródłowe), pp. 177, in: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, A. Kozera (ed.), Pińczów 2010, p. 189-193.
 13. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo telekomunikacyjne (Influence of the ECJ Case Law on the Polish Telecommunications Law), in: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkowstwa Polski w UE, S. Biernat, S. Dudzik (eds.), Warsaw 2011, p. 391-404.
 14. The European Union Cohesion Policy and the Limitation of the Negative Results of the Economic Crisis, in: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2011, p. 257-262.
 15. Traktat z Lizbony wobec braku zaufania obywateli państw członkowskich do instytucji Unii Europejskiej (The Treaty of Lisbon and the Absence of Trust of EU Citizens to the European Union Institutions), in: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki, R. Kłaczyński (ed.), Kielce 2011, p. 41-55.
 16. Ograniczenia i reguły w procesie europeizacji prawa państw członkowskich (Limits and Rules in the Process of Europeanization of Member States’ Law), in: Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Cracow 2011, p. 450-468.
 17. Droit communautaire de la concurrence et régulation sectorielle (exemple du droit des télécommunications) in: Direito das Infraestruturas. Um Estuda dos Distintos Mercados Regulados, A. Saddy, A. L. Martínez (eds.), Rio de Janeiro 2011, p. 1075-1087.
 18. Komentarz do art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Commentary on Article. 298 of the Treaty on the Functioning of the European Union), in: Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (eds.), Warsaw 2012, p. 776- 792.
 19. Better Governance of the Single Market – European Way to Overcome the Economic Crisis, in: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2012, p. 243-248.
 20. Single European Market as an Element of Economic Security of the European Union Using Freedom of Establishment as an Example, w: Cycпiльcтвo, eкoнoмiка,безпека. Збiрник наукoвих праць. A. Kozera (red.), Житомр – Пiньчув 2012, p. 14-34.
 21. Le bilan de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, „Revue de l’Union européenne” 2012, no 555, p. 108-115.
 22. Rights of an Undertaking in Proceedings Regarding Commitment Decisions under Article 9 of Regulation 1/2003, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(6), p. 169-192, online: http://ssrn.com/abstract=2130862
 23. Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, (Competences of European Union and its Member States in the field of internal security) „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica VII. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” 2012, no 119, p. 45-56.
 24. Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power do not impose obligations on individuals. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 12 May 2011 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC) v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-410/09), “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(7), p. 275-282.
 25. Indirect methods of integration into the legal system of European Union Member States, “Juridical Science” 2013, no, 3, p. 14-27.
 26. L’ européanisation des règles procédurales en matière d’accès aux activités de service dans les systèmes juridiques français et polonais, in : Journées juridiques franco-polonaises. Le jeu des influences croiosées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, K. Wojtyczek (ed.), Paris 2013, p. 261-282.
 27. Problem pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej, in: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, S. Dudzik, N. Półtorak (ed.) Wolters Kluwer, Warsaw 2013 p. 259-273.
 28. National Regulatory Authority in Telecommunications, in: Telecommunications Regulation in Poland, S. Piątek (ed.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2013, p. 37-59.
 29. Adaptation of the Macedonian legislation to the European Union acquis, “Politeja” 2014, no 29.
 30. Injusticiabilité et accès individuel à la justice de l’Union européenne, in : Injusticiabilité. Echanges franco-polonais, P. Serrand, P. Szwedo (eds.), Paris 2014, p. 139-156.
 31. S. Dudzik – co-author, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej (Transformation of the public administration system in Poland due to European Union law), w: Europeizacja prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego. Tom 3, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds.), C.H. Beck, Warsaw 2014, p. 491-553.
 32. Przekształcenia polskiego prawa telekomunikacyjnego pod wpływem prawa Unii Europejskiej (Transformation of Polish telecommunications law due to European Union Law), in: Europeizacja prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego. Tom 3, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warsaw 2014, p. 693-709.
 33. The Movement of Services Between the European Union and Switzerland, „Croatian Yearbook of European Law & Policy” 2014, no 10, p. 325-340.
 34. Bezpieczeństwo informacji w Internecie – wybrane aspekty prawne ochrony danych osobowych i prywatności (Security of information in the Internet – selected legal aspects of data protection and privacy), in: Bezpieczeństwo wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa, M. Śliwa, A. Żebrowski, R. Kłaczyński (eds.), Cracow 2014, p. 208-228.1.First Award of the Foundation for the Promotion of European Law for the book Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze, Cracow 2006, pp. 511.
 • Pedagogical University Rector’s Award for the book Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze, Cracow 2006, pp. 511.
 • Member of Editorial Board the scientific journal “Juridical Science”.
 • Editor-in-Chief of the scientific journal Public Administration Yearbook.
Dr Agata Nodżak
Institute of Political Science, Faculty of Humanities, Pedagogical University of Cracow, member of teaching staff, responsible for delivering the teaching on European data protection authorities

 • 2001-2005 – PhD student Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Law and Administration,
 • In the years 2004-2008 – employment as an office clerk in Cracow City Hall: participation in the legislative procedures for the creation of local laws, in proceedings on the sharing of public information, in the training of new employees of the Krakow City Hall,
 • 2007-2008 – participation in the preparations of Cracow to the organization of the EURO 2012 Championship,
 • November 2005- Obtaining of the academic title of Doctor of Law in the field of administrative law on the basis of a doctoral dissertation entitled „ The right to public information” under the scientific supervision of Professor Józef Filipek, PhD.
 • Since 2008 – Assistant Professor at the Institute of Political Science of the Pedagogical University of Cracow; courses: Introduction to Jurisprudence, Administrative Law, Administrative procedure, Administration Studies, Social Administration, Modernization of the Public Sector, Customer support public administration, Legal and economic aspects of environmental protection, Elements of the administrative procedure, Elements of business law, Local government employees.
 • Since 2015 – Deputy Director of the Institute of Political Science.
 1. Prawo do informacji publicznej (wybrane problemy) [The Right to Public Information (selected problems)], [in:] „Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego” [Legal Issues in the activity of local governments”] edited by S. Dolata, Opole 2002, pp. 203-220;
 2. Prawo do informacji publicznej. Skrypt wraz wybranym orzecznictwem Urząd Miasta Krakowa [The right to public information. Textbook with selected case law of the Kraków City Hall] 2004;
 3. Oczekiwania władz Krakowa dotyczące zmian przepisów prawnych w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w świetle organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 [Expectations of the Kraków municipal authorities concerning the changes of legislation in the scope of preparation and implementation of investments in view of the organization of the EURO 2012 European Football Championship], Transport Miejski i Regionalny [Urban and Regional Transport journal], No. 7-8, July – August 2007;
 4. Dostęp do informacji publicznej o środowisku i jego ochronie. Komentarz [Access to public information on the environment and its protection. Commentary], Wspólnota 2007;
 5. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców wspólnoty samorządowej[The resolution initiative of the residents of a local government community], Wspólnota 2010, No. 13, pp. 28-29,
 6. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, a partycypacja obywatelska [The civic resolution initiative and civic participation], [in:] Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej [Contemporary problems of social and economic policy], edited by A. Kozera, Volume III, Pińczów 2010, pp. 68-80,
 7. Kodeksy etyki a standardy etyczne [Codes of ethics and ethical standards], Wspólnota 2010, no. 49, pp. 26- 27,
 8. Wtórne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle założeń dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady a prawo dostępu do informacji publicznej [The re-use of public sector information in light of Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council and the right of access to public information], [in:] Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki [European studies in law, politics and economy], (ed.) Kłaczyński, Wyższa szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie [Higher School of Professional Skills in Pińczów], Kielce 2011, pp. 136-150,
 9. Nowa regulacja prawna ochrony informacji niejawnych a realizacja prawa do informacji publicznej [New legal regulation of the protection of classified information and the execution of the right to public information], [in:] Media – czwarta władza? [Media – The Fourth Estate?], vol. 2, (ed.) M. Gołda – Sobczak, W. Machura, J. Sobczak, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań-Opole 2011, pp. 29-46,
 10. Geneza idei jawności a proces jurydyzacji prawa do informacji publicznej w polskim porządku prawnym [The genesis of the idea of transparency and the process of juridisation of the right to public information in the Polish legal system], [in:] Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, [Unfinished portrait of the Poles. Studies in history, law and political science], (ed.) A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, pp. 499-537,
 11. Forms of public participation in the implementation of tasks related to the protection of public safety and order in connection with the privatisation of police duties, [in:] “Збірник науових храць. Суспільство, екoноміка, безпека”, Но 1, Житомир 2012, pp. 18 – 52.
 12. Europeizacja standardów wtórnego wykorzystania informacji publicznej na płaszczyźnie prawa polskiego [The Europeanization of the standards of re-use of public information on the grounds of the Polish law], Gentes et nationes (semi-annual journal), Vol. 4/2011,
 13. GPS w biznesie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne zastosowania narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwie na przykładzie Systemu Optymalizacji, Zarządzanie i Finanse [GPS in business – selected legal and economic aspects of the use of telecommunications and IT tools in an enterprise on the example of The Journal of Management and Finance’s Optimization System], Journal of Management and Finance, No. 1, Part 1, 2013,
 14. Metryka sprawy administracyjnej a standardy postępowania administracyjnego [The administrative case sheet and the standards of administrative proceedings], „ADMINISTRACJA – Teoria – Dydaktyka – Praktyka” [„ADMINISTRATION – Theory – Didactics – Praxis” quarterly], Volume (32) 3/2013.
 15. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12)[ Gloss to the Supreme Administrative Court judgment of 21 August 2013 (sygn. I OSK 1666/12)], Rocznik Administracji Publicznej [Yearbook of Public Administration], 2015/1, ss. 196-208,
 16. Recenzja monografii pt. Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, autor Krystyna Celarek, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 312 [Review of the monograph „The right information – the research problem in the theory of administrative law,” the author Krystyna Celarek, Difin Publishing, Warsaw 2013, pp. 312], Rocznik Administracji Publicznej[Yearbook of Public Administration], 2015/1, ss. 213-216.
 17. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a realizacja wolności jednostki w prawie o zgromadzeniach [Protecting public order and security and implementation of individual freedom in the Law on assemblies], Kwartalnik „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” [„ADMINISTRATION – Theory – Didactics – Praxis” quarterly], Volume (38) 1/2015, ss.71-102.
 18. Forms of civic participation in an information society, Rocznik „Studia Politologica Ucraino-Polona”[Yearbook „Studia Politologica Ucraino-Polona”], tom V/2015, ss. 181-193
 • 2007-2008 – a member of the Office for EURO 2012,
 • 2006– a member of the Polish Society of Legislation,
 • 2011 – the Education Quality Coordinator for the Administration course,
 • 2012 – member of the committee on education quality,
 • 2014 – deputy editor a scientific journal entitled Public Administration Yearbook,
 • 2014 – member of the committee for the establishment of doctoral studies at the Political Science,
 • 2014 – member of the committee to create a degree in law
 • 2015 – Deputy Director of the Institute of Political Science.
Dr Łukasz Kozera
Institute of Political Science, Faculty of Humanities, Pedagogical University of Cracow, member of teaching staff, responsible for delivering the teaching on European System of Financial Supervision and national supervisory authorities

2008 – until now: degree of assistant professor at the Institute of Political Science, Pedagogical University of Cracow;

Assistant Professor of Political Science (2008 until now): conducting research, teaching (European Union Law, Economic and Social Policy, Public Economic Law,  Banking Law, Polish Banking System), reviewing, attending seminars and conferences, speeches, press publications, radio and tv commentaries;

Financial Law Lecturer within Erasmus Staff Mobility Programme (2013): lecturing, giving lectures abroad (The Faculty of Law at the Unversity in Banska Bystrica, Slovakia);

Scientific Internship at the National University in Ivano-Frankowsk, Ukraine (2010): lecturing, giving lectures abroad;

Research-and-teaching fellow (2008-until now); teaching, attending conferences, organizing research work, administrating departmental duties

 1. Łukasz Kozera, Finansowanie samorządu terytorialnego: regulacje prawno-ekonomiczne, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Pińczów 2009, ss. 119.
 2. Łukasz Kozera, Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech: 1994-2002 Komentarz i teksty źródłowe, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Chełm – Pińczów 2009, ss. 177.
 3. Handel Polski i Słowacji w latach 1994-2002 : regulacje prawne: (teksty źródłowe), [oprac.] Łukasz Kozera, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Pińczów 2009, ss. 155.
 4. Suspil’stvo, ekonomika, bezpeka. No 3: zbirnik naukovih prac’, red. Łukasz Kozera, Olena Poliŝuk, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir : Pin’čuv 2012, ss. 104.
 5. Europejskie studia społeczno – gospodarcze. No 1, red. Skyba Mykola, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2013, ss. 108.
 6. Europejskie studia społeczno – gospodarcze. No 2, red. Skyba Mykola, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2013, ss. 97.
 7. Europejskie studia społeczno – gospodarcze. No 3, red. Robert Kłaczyński, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2013, ss. 131.
 8. Europejskie studia społeczno – gospodarcze. No 4, red. Robert Kłaczyński, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, ss. 148.
 9. Europejskie studia społeczno – gospodarcze. No 6, red. Karol Bieniek, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, ss. 111.
 10. Europejskie studia społeczno – gospodarcze. No 7, red. Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, ss. 75.
 11. Łukasz Kozera, Wybrane zagadnienia unijnej polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, [w:] „Państwo i Społeczeństwo” nr 2/ 2010 (ROK X), 2010, s. 51-62.
 12. Łukasz Kozera, Transformacja systemu bankowego PRL, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V”, Folia 87, 2011, s. 104-114.
 13. Łukasz Kozera, Andrzej Kozera, Bepieczeństwo transakcji kredytowych w świetle regulacji nadzoru bankowego, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, VIII, Folia 119, 2012, s. 121-139.
 14. Łukasz Kozera, Prawne podstawy funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, [w:] Zbornik Mlada Veda 2008 –  Veda a krizowe situacie,  Żilina 2008.
 15. Łukasz Kozera, Organizacja systemu podatków w Słowacji, [w:] Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, T. 1, red. A. Kozera, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Kielce 2008, s. 125-132.
 16. Łukasz Kozera, Przepływy finansowe w handlu zagranicznym Polski i Słowacji w latach 1993-1999, [w:] Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, T. 2, red. A. Kozera, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Pińczów – Chełm 2009, s. 84-89.
 17. Łukasz Kozera, Mediacja na rynku finansowym w dobie kryzysu, [w:] Młoda Politologia: młode demokracje – 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009: płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. J. Jarosiński, W. Saletra, Perpetuum Mobile, Kielce 2009, s. 17-25.
 18. Łukasz Kozera, Problemy rozwoju rosyjskiego systemu bankowego w latach 1999-2000, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 1, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Chełm – Pińczów 2009, s. 77-87.
 19. Łukasz Kozera, Prawne i finansowe podstawy udziału administracji państwowej w rozwoju regionalnym, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 1, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych                        i Komunikacji Społecznej,  Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Chełm – Pińczów 2009, s. 59-77.
 20. Łukasz Kozera, Warunki prawno-finansowe kształtujące atrakcyjność inwestycyjną Polski, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 2, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Pińczów 2009, s. 13-21.
 21. Łukasz Kozera, Samorząd województwa w budowaniu regionalnego potencjału inwestycyjnego, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 2, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Pińczów 2009, s. 77-89.
 22. Łukasz Kozera, Banki a kryzys gospodarczy, [w:] Zbornik Interpolis’09, Bańska Bystrzyca 2009, s. 437-442.
 23. Łukasz Kozera, UNICREDIT GROUP na Ukrainie jako przykład działalności korporacyjnej, [w:] Konkurencyjność w warunkach globalizacji. Rzeczywistość, problemy i perspektywy,  Żytomierz – Kijów 2010, s. 62-65.
 24. Łukasz Kozera, Polski system bankowy w latach 1989-2009, [w:] Młode demokracje: 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009 : płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. W. Saletra, J. Jarosiński, Perpetuum Mobile, Kielce 2010, s. 121-132.
 25. Łukasz Kozera, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, [w:] Problemy ekonomiczno-społeczne współczesnej Europy, red. W. J. Dziak, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, Warszawa 2010, s. 77-82.
 26. Łukasz Kozera, Ekspansja rynkowa polskich banków na Ukrainie, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie: I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22-24 września 2009, red. J. Jarosiński, Perpetuum Mobile Uberman, Kielce 2010, s. 133-140.
 27. Łukasz Kozera, Rola banków na rynku papierów wartościowych, [w:] Problemy ekonomiczno-społeczne współczesnej Europy, red. W. J. Dziak, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, Warszawa 2010, s. 7-17.
 28. Łukasz Kozera, The legal bases of the railway transport security system management in Poland, [w:] Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, red. J. Bujňák, Žilinská Univerzita, Žilina 2010, s. 411-417.
 29. Łukasz Kozera; Ryzyko w gospodarce finansowej banków, [w:] Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki, red. R. Kłaczyński, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Kielce 2011, s. 127-136.
 30. Łukasz Kozera; Wybrane problemy z zakresu zabezpieczeń wierzytelności kredytowych banków, [w:] Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, red. A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 469-481.
 31. Łukasz Kozera; Unia Europejska a kryzys finansowy, [w:] Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi, red. T. Coerova, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2011, s. 335-341.
 32. Łukasz Kozera; Ryzyko gospodarcze Polski a wejście do strefy euro, [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, red., M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2011, s. 59-63.
 33. Łukasz Kozera; Legal proceedings brought before the curt of first instance in the European Union countries, [w:] Socjalno ekonomiczna polityka dzierżawi w umowach transformacjinich zmin: makro ta mikroekonomiczni aspiekti, Uniwersytet Agrarny w Połtawie, Połtawa 2011, s. 12-16.
 34. Łukasz Kozera, Wirtschaftsverwaltung – Begriffserklärung und Funktionen, [w:] Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast,ou konanej dňa 21. novembra 2012 v Košiciach / [Drahomíra Ondrová], Košice : TypoPress – lačiareň, 2012, s. 150-161.
 35. Łukasz Kozera, Europejska rada ds. ryzyka systemowego a ochrona finansowa obywateli państw członkowskich, [w:] Riadenie bezpečnosti zložitých systémov : medzinârodný vedecko-odborný seminâr 20. – 24. februâra 2012, red. Jozef Matis, Eva Zâvodnâ, Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikulâš 2012, s. 222-225.
 36. Łukasz Kozera, Diapazon upravlinnâ, sektori í funkcíï deržavnih fínansív, [w:] Suspil’stvo, ekonomika, bezpeka. No 3 : zbirnik naukovih prac’, red. Ł. Kozera, O. Poliŝuk, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir – Pin’čuv 2012, s. 70-80.
 37. Łukasz Kozera, Inwestycje Banku Światowego na Ukrainie, [w:] Suspil’stvo, ekonomika, bezpeka. No 2 : zbirnik naukovih prac’, red. R. Klačin’skij, I. Sauh, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir 2012, s. 82-93.
 38. Łukasz Kozera, Europejski Bank Centralny w systemie prawnym Unii Europejskiej, [w:] Młoda politologia. Quo vadis, Polsko? Quo vadis, europejska demokracjo?, red. J. Jarosiński, Perpetuum Mobile, Kielce 2012, s. 157-162.
 39. Łukasz Kozera, Procedura przyznawania zezwoleń, koncesji, licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, [w:] Suspil’stvo, ekonomika, bezpeka. No 5 : zbirnik naukovih prac, za red. Andžej Kozera, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir : Pin’čuv 2013, s. 38-59.
 40. Łukasz Kozera, Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich Unii Europejskiej                [w:] Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze. No 7, red. Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, s. 5-17.

2010/2011 Winner of the competition „Knowledge with passion. We promote young scientists.” The project PITWIN – Portal Innovation Knowledge Transfer in Science carried out by the Boleslaw Markowski School of Economics in Kielce. Scientist silhouette was published in a commemorative album, among 28 Polish young scientists.

2012/2013 Award of the Dean of the Faculty of Humanities Pedagogical University in Krakow for the most impressive work from researchers at the Faculty of Humanities.

2013/2014, 2014/2015, Award of the Dean of the Faculty of Humanities Pedagogical University in Krakow for scientific achievements and accumulated points.

Dr Renata Śliwa
Institute of Political Science, Faculty of Humanities, Pedagogical University of Cracow, member of teaching staff, responsible for delivering the teaching on: Regulatory authorities in infrastructure sectors in the EU

Assistant Professor of Economics (since 2013)

Economics Lecturer within Erasmus Staff Mobility Programme (2006-2014): lecturing (international business, global economy, economy of public sector), giving lectures abroad (Beja, Portugal; Karlovac, Croatia)

Research-and-teaching fellow (2001-2013); teaching, attending conferences, organizing research work, administrating departmental duties

Publications:

 1. Stanisław Lis, Renata Śliwa, 2002, Rola rynku usług telekomunikacyjnych w procesie transformacji gospodarczej, Zeszyt Naukowy AE Kraków, ISDN 0208-7944
 2. Dorota Kuder, Renata Śliwa, 2003, Możliwości usprawniania funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej, konferencja AE w Krakowie i MWSE w Tarnowie pt ‘Transformacja-Intergacja-Globalizacja, Kraków, ISDN 83-917312-7-8
 3. Renata Śliwa, 2005, Regulacje funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w transformującej się gospodarce Polski, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, pod red. D. Kopycińskiej, wyd. Katedry Mikroekonomii US
 4. Renata Śliwa, Suzanna Tomassi, 2005, Sektor telekomunikacyjny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym, materiały konferencyjne, wyd. MWSE, Tarnów ISBN 83-89879-04-2
 5. Renata Śliwa, Renata Żaba, 2005, Effective competition in telecommunication service markets, w: Macro- and Microeconomics, case study, publikacja powarsztatowa, projekt LAMA, Uniwersytet Szczeciński, wyd. Katedry Mikroekonomii, Series of Monographs, Vol 3
 6. Renata Śliwa, Piotr Waląg, 2006, Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 1 (9)/2006
 7. Renata Śliwa, 2009, Teoria agencji w kontekście regulacji w sektorze telekomunikacyjnym, w: Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, red. Rudolf S., Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, s. 81-94. M. 3
 8. Renata Śliwa, Piotr Waląg, 2010, Integracja gospodarczo-walutowa w kontekście teorii klubów, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 495-504. ISBN 978-83-7252-496-6.
 9. Renata Śliwa, 2009, Istota niezależności regulacji w gospodarce opartej na konkurencji. Przykład telekomunikacji, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2 (13)/2009. Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, Tom 1. Gospodarka-Finanse-Pedagogika, s. 53-64. A.
 10. Renata Śliwa, Ład korporacyjny w nowej ekonomii instytucjonalnej, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 2(19), Tarnów 2011, s. 167-174, ISNN 1506-2635.
 11. Renata Śliwa, Separacja operatora telekomunikacyjnego – narzędzie regulacyjne. Przypadek sektora telekomunikacyjnego w Polsce, Ekonomia i Prawo, tom VIII, Toruń, 1/2012, s. 211-225.
 12. Renata Śliwa, Rozbieżność celu producenta i konsumenta na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3-4/2011, s. 33-39.
 13. Renata Śliwa, Zarys roli działalności sektora telekomunikacyjnego w czasach kryzysu gospodarczego, w: Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Partycki S., Tom 2, Wyd. KUL Lublin 2012, s. 255-263.
 14. Renata Śliwa, Deregulacja sektora telekomunikacyjnego jako przejaw działań na rzecz zwiększania efektywności ekonomicznej, eWeb, UEK 2012; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-deregulacja-sektora-/scientific-articles/show-articles/articles,39.
 15. Renata Śliwa, Promoting competition in telecommunications service market / Стимулирование конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, wyd. Ministerstwa Finansów Republiki Białoruskiej, Minsk 2012, s. 3-5
 16. Renata Śliwa, Koszty utopione w działalności telekomunikacyjnej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1-2/2012, s. 10-17.
 17. Renata Śliwa, Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8(2)/2013 (iKAR, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego).
 18. Renata Śliwa, Regulacja bodźcowa w telekomunikacji, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2014.
 19. Renata Śliwa, Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce wobec potrzeby rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej, iKAR 8 (3)/2014).
 20. Omówienie książki pt. Telecommunications Regulation in Poland, red. Stanisław Piątek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (iKAR 3/2014).
 21. Renata Śliwa, Ograniczenia w możliwościach skutecznej implementacji planów regulacyjnych w sektorach telekomunikacyjnych krajów rozwijających się, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3-4/2014.
 22. Renata Śliwa, Jan Siekierski, Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004-2020, ZN MWSE, Tarnów 2015.
 23. Renata Śliwa, Facility-based competition – toward more deregulation in telecommunications sector, Ekonomia i Prawo/Economics and Law, vol. 14, no. 2/ 2015.
 24. Renata Śliwa, Przyczynek do badań na temat efektywności regulacji sektora telekomunikacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2015.
 25. Renata Śliwa, Sektor telekomunikacyjny w Polsce i na Słowacji – stan i potencjalne kierunki rozwoju, w: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo UEK Kraków 2013. 4p
 26. Renata Śliwa, Piotr Waląg, Metody i instrumenty pobudzania konkurencyjności w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce, w: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej, red. Stanisław Lis, Andrzej Prusek, Wyd. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK, Kraków 2013.
 27. Renata Śliwa, Piotr Waląg, Wojciech Wdowiak, Ekonomiczne mechanizmy zmian struktury zatrudnienia a formowanie się nowych warunków gospodarki, w: Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, red. E. Skrzypek, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015.
Dr Monika Skowrońska
Doktor nauk prawnych (Doctor of Laws), Adiunkt (Assistant Professor), Institute of Political Science of the Pedagogical University of Cracow

Educational background:

 • 1989-1993 – High School (with the extended program of English language), Cracow, Poland
 • 1994-1998 – Law studies, the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow, Poland (studies completed with the special distinction for the best students; master’s diploma thesis on Umowy franchisingowe w świetle prawa konurencji Wspólnoty Europejskiej i Polski [Franchise agreements in the European Community and Polish competition laws] received a distinction in the LUMINARZ National Contest of the best master’s diploma thesis in the area of the European law (1999))
 • 1998-2002- Ph.D. studies, the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow (at the Chair of European Law), Poland
 • 2004 – defence of the PhD thesis on Relacja między instytucjami Wspólnoty Europejskiej a organami państw członkowskich w dziedzinie ochrony konkurencji [The relationship between European Community institutions and the authorities of the Member States in the protection of competition]
 • 1999-2003 legal training as a articled clerk (trainee legal counsel), District Chamber of Legal Counsels in Cracow (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie)

Work experience:

 • 1998-2002 – D. student at the Chair of European Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Cracow
  • courses for students: institutional and economic law of the European Community
  • participation in the Tempus Phare Institutional Building Joint European Project 14140-99, organised by the Chair of European Law (Jagiellonian University) with the cooperation of European Public Law Centre in Athens, the Universities in Rome, Naples, Paris and Dresden as well as the Cracow City Council and the Małopolska Voivodship Office:
   • management (in the name of the Director of the Chair of European Law) of the Project
   • courses and workshops for the civil service officers and local government officials from Małopolska on: “Institutions of the European Community”, “The fundamental principles of the EC law (in particular the principle of subsidiarity and proportionality, the principle of primacy and of direct applicability)”, “Competition law”
   • participation in scientific seminars on various issues of the EC law, International Law Istituto Universitario Orientale Dipartimento di Scienze Sociali (Neapol), Université Panthéon-Assas Paris II (Paryż), Technische Univesität Dresden (Drezno), Universita degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (Rzym), National and Kapodistrian University of Athens (Ateny)
 • 2002-2008 – research assistant at the Chair of European Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Cracow, courses for students: constitutional law of the European Community and the European Union; cooperation between EU and Member States’ institutions; implementation of the EU law by national courts and administrative bodies; economic law of the EC and the EU, in particular competition law
 • 2011-2012 – lecturer at the Economic University in Cracow, course for students on “Administration of supranational institutions”
 • 2003-2012 – lecturer at the Postgraduate School of the European Law (Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego) at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, lectures and workshops on different issues of EU law (in particular competition law, judicial cooperation in civil and commercial matters, cooperation between Member States’ courts and the ECJ within the preliminary ruling procedure, complaints against EU institutions)
 • since 2014 – assistant professor at the Institute of Political Science of the Pedagogical University of Cracow; courses for students: European Union law, administrative law of the EU, administrative procedural law, competition and consumer law, administrative status of the natural persons, administrative law, the rules of the protection of the sensitive information (personal, industrial and physical security measures), human rights, ethics of the public officers
 • since 1998 – lectures and workshops on many aspects of the European law for various audiences, e.g judges of civil and administrative courts, prosecutors, trainees in the legal professions, civil service officers, businessmen, in particular workshops on fundamental principles of EC law, preliminary rulings of the ECJ and competition law for legal counsels within the Project “Legal Counsels from Małopolska before the courts of the European Union” (1st and 2nd edition, 2009-2011, District Chamber of Legal Counsels in Cracow), lectures and seminars for articled clerks on EU law (2012-2015, District Chamber of Legal Counsels in Katowice), lectures and seminars for articled clerks on EU law and international protection of human rights (since 2010, District Chamber of Legal Counsels in Cracow)
 • 2003-2014 – legal counsel at the law firms (Kancelaria Radców Prawnych M. Skowrońska, J. Zabdyr-Kalińska spółka cywilna in Cracow, 2003-2009; Kancelaria Radcy Prawnego M. Skowrońska in Skawina, 2009-2014), specialization: administrative law, EU law, data protection, competition and consumer law
 • since 2009 – legal counsel at the administrative offices:
  • at the Tax Office in Olkusz (III-XII 2009)
  • at the Customs Chamber in Cracow (V 2009-III 2017 – due to the transformation of the Chamber into the National Fiscal Administration)
  • at Chamber of Revenue Administration (since 1 III 2017) which is the part of National Fiscal Administration
  • specialization: EU law (especially customs regulations of the European Parliament and the Council, implementing and supplementing regulations of the Commission; directives on the excise duty and VAT; directives on notification procedure concerning national technical provisions; free movement of goods and services; the principles of non-discrimination, primacy and direct applicability, conforming interpretation of national law), access to public sector information, data protection

Publications:

 • Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian) [Competition rules of the European Community concerning vertical agreements (the present regulation and the proposals for reform)], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego [Review of Economic Legislation], 2000 No. 1
 • Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) [The scope of national courts’ competencies in the area of Community competition law (some remarks on direct effectiveness of Articles 81 and 82 of the Treaty establishing the European Community)], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej [Study on European Union Law], St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, pp. 407-423
 • Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji [Vindication in proceedings before the national courts of the rights corresponded with the obligations established in Community competition rules], Kwartalnik Prawa Publicznego [Public Law Quarterly] 2001 No 4, pp. 7-49
 • Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej a prawem konkurencji państw członkowskich [The relationship between European Community and Member States’ competition law], Przegląd Prawa Europejskiego [European Law Review] 2003 No 1, pp. 21-34
 • Komentarze do art. 81 i 83 TWE (w części dotyczącej sankcji za naruszenie art. 81 i 82 TWE) [Commentaries on Articles 81 and 83 of the EC Treaty (as regards consequences of their infringements)], [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, tom II [Treaty establishing the European Community. Commentary, vol. II], A. Wróbel – ed., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009, pp. 370-395 i 492-495
 • Prawo konkurencji Unii Europejskiej [Competition law of the European Union], [w:] Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej. Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady [Legal Counsel from Małopolska before the courts of the European Union. The procedure of the European Union courts – lectures], S. Bielański – ed., Nasza Oficyna 2010, pp. 65-84
 • Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej – II edycja. Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady [Legal Counsel from Małopolska before the courts of the European Union – 2nd edition. Procedure of the European Union courts – lecturers], M. Skowrońska – ed. and the author of the chapters on Prawo konkurencji Unii Europejskiej [Competition law of the European Law] oraz Wprowadzenie [Introduction], Nasza Oficyna 2011, pp. 5-7 oraz 71-86
 • Skowrońska i M. Sala-Szczypiński, Wolność słowa i pisma przysługująca radcom prawnym przy wykonywaniu zawodu oraz konsekwencje jej nadużycia [Freedom of speech and writing of the legal counsels during performance of their professional activities and the consequences of the abuse of the freedom], Radca prawny. Dodatek naukowy Prawo, Etyka i Świat [Legal Counsel. Scintific Papers – Law, Ethics and World] 2014 No 154, pp. 2D-14D
 • Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej) [Remarks on the obligation of declaring a delivery agent (Art. 147 of the Tax Ordinance Act)], Rocznik Administracji Publicznej [Public Administration Yearbook] 2015 No 1, pp. 66-94
 • Wykonywanie zawodu radcy prawnego w urzędzie państwowym [Practicing the profession of legal adviser in government offices], Radca prawny. Zeszyty naukowe, 2016 nr 4, s. 47-82 [Legal adviser. Scientific Papers 2016 no 4, pp. 47-82]
 • Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu – uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S. [Cutting the Gordian knot in the field of gambling – remarks in connection with the judgment of the European Court of Justice in the G.M. & M.S. case], Europejski Przegląd Sądowy 2017 nr 1, s. 14-21 [European Judicial Review 2017 no 1, pp. 14-21]