REFERATY

A. Berlacz A. Drozdek A. Shkolyk G. della Cananea I. Apter
K. Smyrnova M. Banach M. Diacon M. Kobylarz M. Mędrala
N. Zadyraka O. Radyszewska P. Ruczkowski P. Wojtkowska R. Grzeszczak
U. Fronczek V. Bazhanova V. Constantinov V. Bevzenko

 


GALERIAPROGRAM KONFERENCJI