powołane w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

 1. Cele ECBAP

Celem Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną jest inicjowanie prac i analiz w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa i administracji Unii Europejskiej, nauki o administracji, historii administracji, polityk publicznych, zarządzania w administracji publicznej. Centrum podejmować będzie zatem wielowymiarową i interdyscyplinarną analizę funkcjonowania administracji publicznej z punktu widzenia:

 • aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich,
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami,
 • historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej.

Centrum będzie prowadzić badania m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • europeizacja i globalizacja administracji publicznej, a jej narodowa specyfika (uwarunkowania zewnętrzne związane z wpływami globalnymi na administrację publiczną oraz wynikające integracji i współzależności państw europejskich w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, konwergencja i dywergencja rozwiązań w administracji publicznej, prawo Unii jako podstawa orzeczeń organów administracji publicznej, sądów administracyjnych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich UE),
 • efektywność ekonomiczna w sektorze publicznym (procesy zmierzające w kierunku: prywatyzacji zadań publicznych, rozwoju administracji świadczącej usługi publiczne, zwiększenia skuteczności działania organów administracji publicznej i efektywności wykorzystania środków publicznych),
 • otwartość administracji publicznej: przejrzystość, uczestnictwo w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja (współpraca administracji z organizacjami społecznymi przy realizacji zadań publicznych, prawo do informacji i jawność administracji, wykorzystanie technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej, niewładcze formy działania administracji publicznej),
 • procesy decyzyjne w administracji publicznej (organizacja procesów decyzyjnych tak, aby podejmowane rozstrzygnięcia były celowe, racjonalne i efektywne),
 • poprawa warunków prawnych i administracyjnych dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, identyfikacja i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym).
 1. Finasowanie ECBAP

Badania będą prowadzone przez Centrum w ramach programu Jean Monnet – projekt: National Public Administration and European Integration, nr 574723-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE. W przyszłości Centrum ubiegać się będzie o granty w ramach:

 • programów europejskich: COSME, Horyzont 2020, Erasmus +,
 • Narodowego Centrum Nauki,
 • Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • Funduszu Wyszehradzkiego,
 • Funduszy Norweskich.

Realizacja wyznaczonych celów naukowych będzie możliwa dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz zagranicą, m.in. z:

 • Narodowym Uniwersytetem Handlu i Ekonomii w Kijowie,
 • Europejskim Uniwersytetem Viadrina,
 • Uniwersytetem w Koszycach,
 • Uniwersytetem Westminster,
 • Uniwersytetem Essex,
 • Uniwersytetem w Tuluzie.

Współpraca ta obejmować będzie badania naukowe, a w dalszej perspektywie tworzenie konsorcjów umożliwiających składanie wniosków o granty w ramach programu Horyzont 2020.

 1. Podejmowane działania

Działalność Centrum będzie polegać na prowadzeniu badań nad funkcjonowaniem administracji publicznej przez realizację projektów badawczych, opracowywanie ekspertyz oraz aktywność edukacyjną i szkoleniową. Zakłada to współpracę z organami administracji publicznej oraz aktywizację studentów i doktorantów.

W szczególności Centrum będzie podejmować działania polegające na:

 • organizowaniu konferencji, seminariów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
 • udziale w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych,
 • publikowaniu wyników badań online, w „Roczniku Administracji Publicznej” oraz w monografiach naukowych,
 • inicjowaniu, realizowaniu, koordynowaniu analiz naukowych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej,
 • opracowywaniu stanowisk, opinii, ekspertyz w kwestiach istotnych dla funkcjonowania administracji publicznej,
 • organizowaniu szkoleń i mobilnych zespołów wsparcia eksperckiego dla organów administracji rządowej i samorządowej,
 • działalności dydaktycznej (organizowaniu studiów podyplomowych oraz kursów: Europejska Sieć Konkurencji, Organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w Unii Europejskiej, Europejskie organy ochrony danych osobowych, Europejski system nadzoru finansowego i krajowe organy nadzoru).

 

RADA PROGRAMOWA

W strukturze organizacyjnej Centrum przewidziane jest powołanie Rady Programowej jako organu opiniodawczo-doradczego w składzie:

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Taras Gurzhiy, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraina

Prof. dr hab. Dariusz Kijowski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Stanisław Kilian, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. UHT dr hab. Helena Kisilowska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prof. UP dr hab. Leszek Korzeniowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. WSAB dr hab. Wojciech Lamentowicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Prof. Christine Mengès-Le Pape, Université Toulouse 1 Capitole, Francja

Prof. Dr. Ingrid Opdebeek, University of Antwerp, Belgia

Prof. Drahomíra Ondrová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Słowacja

Prof. UP dr hab. Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. SGH dr hab. Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. Martyna Śliwa, University of Essex – Colchester, Wielka Brytania

 

STRUKTURA ORANIZACYJNA

Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną będzie jednostką działającą w ramach Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego. W skład Zespołu Badawczego Centrum wejdą pracownicy naukowi z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a także z uczelni partnerskich polskich i zagranicznych.