Jean Monnet Seminar 2017

Warsztaty pt. Wykładnia i stosowanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracji publicznej

Warsztaty, stanowiące część Seminarium nt. Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich, odbyły się w dniu 19 października 2017r. w Audytorium im. Prof. Wincentego Danka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Dotyczyły one wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracji publicznej.

W warsztatach wzięli udział pracownicy administracji publicznej (7 osób z Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Regulacji Energetyki), pracownicy naukowo-dydaktyczni (10 osób) oraz 18 studentów.

Warsztaty były prowadzone w oparciu o metodę case study. Dr Monika Skowrońska, która prowadziła warsztaty, opracowała dziewięć kazusów o różnym stopniu trudności, odnoszących się do różnych praktycznych zagadnień (problemów) związanych z tematem warsztatów, jak również wypisy z polskich i unijnych aktów prawnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Uczestnicy otrzymali te materiały z wyprzedzeniem. W ramach wprowadzenia do warsztatów prowadząca je dr Monika Skowrońska krótko przedstawiła źródła prawa unijnego, cechy poszczególnych rodzajów aktów prawnych UE oraz treść i granice zasad pierwszeństwa i bezpośredniej skuteczności prawa UE oraz obowiązku prounijnej wykładni prawa krajowego. Główną część warsztatów stanowiła analiza poszczególnych kazusów – uczestnicy odpowiadali na pytania do kazusów, ponadto, stanowiły one punkt wyjścia do wielu dyskusji, w których brało udział wielu uczestników warsztatów i które dotyczyły różnych praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe organy administracji publicznej. Uczestnicy warsztatów (zarówno pracownicy administracji publicznej i pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i studenci) wykazali się dużym zaangażowaniem i ciekawością tematu, jak również umiejętnością odnoszenia przepisów i zasad prawa UE do różnych sytuacji oraz krytycznej analizy regulacji i orzecznictwa dotyczącego tego prawa.